^

AD-16X

מטריצת אודיו 16 איזורים ו 16 מקורות ללא הגברה כולל יציאות PREOUT וחיבור לרשת

AD-4X

מטריצת אודיו ארבעה איזורים וארבעה מקורות 25 W לערוץ כולל יציאת PREOUT וחיבור לרשת

AD-8X

מטריצת אודיו שמונה איזורים ושמונה מקורות 25 W לערוץ כולל יציאת PREOUT וחיבור לרשת

CP-1650

מגבר 16 ערוצים 50 W לערוץ

CP-450

מגבר ארבעה ערוצים 50 W לערוץ

info@globalquality.co.il         פקס: 09-9538788         טלפון: 09-9538777         גלגלי הפלדה 6 הרצליה פיתוח